2ª EDICIÓ DEL CONCURS D’SKETCHING 4 GATS

Sketching

Segona Edició del Concurs

4 Gats.
Bases del concurs

Qui pot

participar?

Podran participar quantes persones ho desitgin, de forma individual residents a Catalunya.

Sketching 2017

 

Sketching 2017

Premis

2018

Primer premi: un val valorat en 500 € (cinc-cents Euros) en material de dibuix i pintura i en forma de compte obert en botigues de Belles Arts, per tal que el guanyador o guanyadora pugui administrar segons les seves necessitats.

Segon premi: un sopar per a dues persones al restaurant Els 4 Gats.

Bases

del concurs

1ª Objecte: 2a Edició del Concurs d’Sketching dels 4 Gats.
Podran participar quantes persones ho desitgin, de forma individual residents a Catalunya.
Els sketchers que es presentin al Concurs, ocuparan las taules del local preparades per fer efectiva l’activitat; essencialment les del Gastrobar (aforament aprox. per a 50 persones) i deixant lliures les del menjador principal. L’objectiu serà el
de representar a través dels seus dibuixos l’ambient del local i reflectir el seu estil modernista i caràcter intel.lectual.
Els dibuixos podran ser realitzats en qualsevol tècnica i el.laborats amb tot tipus de materials de
dibuix i pintura tradicionals. Queden per tant excloses las tècniques digitals atès que el suport de les obres realitzades ha de ser físic. Cada artista portarà el seu propi material.
El concurs tindrà lloc el diumenge 25 de Novembre des de les 09:00 del matí fins les 12,00 del migdia. En aquest període de temps, cada artista podrà realitzar dibuixos, tant de l’exterior com de l’interior del local, reservant el menjador principal.
Cada artista i al llarg del temps que duri l’activitat podrà realitzar la quantitat de dibuixos que vulgui, però a l’hora de lliurar les obres a concurs, el mateix artista escollirà un maxim de dos del seus treballs.
El jurat estarà constituït per diversos membres de reconegut prestigi professional dins del món de les arts i la divulgació de l’Sketching a través dels seus treballs.
7a Aquest jurat es reunirà un cop lliurades les obres i durant un període de temps no superior a 48 hores amb la finalitat d’examinar els treballs presentats. Transcorregut aquest temps el jurat farà públic el resultat mitjançant la publicació a la web de 4 Gats i a la resta de les seves xarxes socials, amb data 6 de desembre, així com la corresponent notificació al guanyador.

     7b El jurat podrà declarar desert el premi del concurs en cas de considerar que cap de les obres
presentades reuneixi les condicions de qualitat o de concepte suficients.
     7c La decisió del jurat serà inapel·lable. Per tant els concursants renuncien de forma expressa a
l’exercici de qualsevol reclamació contra la resolució del jurat.
En arribar a Els 4 Gats els participants rebran un sobre amb un cartronet en blanc a l’interior. L’objectiu és el de que cada concursant ompli el cartronet amb les següents dades:
     a) Pseudònim amb el que es presenta a Concurs
     b) Número d’obres presentades (una o dues).
     c) El nùmero designat a l’obra o les obres presentades i que constarà també al revers dels dibuixos que optin a premi.
     d) Adreça de correu electrònic i número de telèfon.
     e) La llegenda de cessió de drets que es redacta a la clàusula (10)

9ª PREMIS:

Primer premi: un val valorat en 500 € (cinc-cents Euros) en material de dibuix i pintura i en forma de compte obert en botigues de Belles Arts, per tal que el guanyador o guanyadora pugui administrar segons les seves necessitats.

Segon premi: un sopar per a dues persones al restaurant Els 4 Gats.

10ª Una reproducció de l’obra premiada quedarà en propietat del Grup Ferré, que es reserva el dret de
reproduïr-la en el futur i en el format i dimensions que estimi convenient i necessari; per tal de fer
efectiu aquest fet, en el sobre amb les dades del participant s’hi farà constar el següent: “En cas de
resultar guanyador del concurs de Sketching d’Els 4 Gats, cedeixo els drets de reproducció de
l’obra al Grup Ferré”.
11ª El dibuix guanyador, serà temporalment entregat al GFE per tal de dur a terme la tasca de reproducció. Un cop el dibuix hagi estat escanejat i passat a format digital i en alta resolució, l’obra original serà retornada al seu autor, amb el compromís entre ambdues parts (autor i GFE), i en virtut d’aquestes bases, de que l’autor no farà cap us commercial del dibuix durant un període d’un any transcorregut de la data del concurs i lliurament del premi.

12ª El Grup Ferré, a l’hora d’imprimir l’obra, podrà incloure el text i logotips que consideri necessaris.
13ª A banda dels dibuixos guanyadors, el jurat podrà seleccionar 10 obres més de les presentades, que tot i que no optaran ni tindran opció al premi, formaran part d’una possible exposició de sketching a Els 4 Gats, al c/ Montsió, nº 3 – 08002 Barcelona.
14ª Les obres no premiades podran ser retirades en el termini de 60 dies, comptats a partir del dia de la resolució del jurat. Un cop enllestit aquest termini, i en cas que les obres no hagin estat retirades pels seus corresponents autors, voldrà dir que aquests renuncien a la seva propietat en favor del Grup Ferré, que no en farà cap ús comercial ni promocional, però si haurà de prendre les decisions de destruir-les.
15ª El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes bases, per tant no es podran impugnar un cop la participació hagi estat formalitzada.